Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

osse

Office of the State Superintendent of Education
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Chính Sách Và Các Nguồn Trợ Giúp Về Chủng Ngừa Học Đường

Các Biểu Mẫu Y Tế

Thông Tin Về Các Chính Sách Của Trường Học

Các Nguồn Trợ Giúp Để Tiếp Cận Chủng Ngừa

Các Nguồn Trợ Giúp Từ Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC)

 

Để biết thêm các nguồn trợ giúp cho các thành viên cụ thể của Nhóm Y Tế Trường Học, hãy truy cập trang web của cơ quan giáo dục địa phương (LEA) và các Lãnh Đạo Trường Học, Y Tá Trường Học và Đầu Mối Liên Lạc về Chủng Ngừa (IPOCs) và Nhân Viên Đăng Ký và Nhân Viên Phụ Trách Văn Phòng Trường Học.

Nhấp vào đây để biết thông tin về và truy cập vào các biểu mẫu y tế mà tất cả học sinh phải nộp hàng năm.